top of page

Maker Culture Collective

Dans i Blekinge har tillsammans med 10X Labs initierat ett projekt som heter Maker Culture Collective[MCC]. 

 

MCC är vår ansats till att svara på hur mindre och perifert belägna scenkonstnärer (eller andra “makers”) når sin fulla potential genom att etablera ett nätverk av professionella scenkonstnärer som verkar utanför storstadsområdena i Sverige. Med detta nätverk som grund ämnar vi skapa en ny, konstnärsdriven, nationell turnéstruktur för dansområdet, samt undersöka hur vi kan använda digitala plattformar för att skapa direkt kommunikation med-, organisering av- och engagemang hos scenkonstpublik.
 
Vi vill undersöka hur platsen en scenkonstnär är etablerad på påverkar dess villkor, genom att söka svar på följande frågor:


Skiljer sig konstnärers möjligheter att producera? Varför, på vilket sätt?
Skiljer sig möjligheterna att försörja sig på sin konst? Varför, på vilket sätt?
Skiljer sig möjligheterna till distribution av verket? Varför, på vilket sätt?
Vad avgör om verket anses ha god kvalitet och relevans inom fältet?

Syftet med MCC är att förbättra förutsättningarna för regional etablering av scenkonstnärer och verka för att scenkonsten ska kunna leva i hela Sverige. Detta genom att öka kunskapen om de regionalt etablerade scenkonstnärernas villkor och genom att stärka distributionsledet för dansområdet. Vår erfarenhet är att en konstnärlig miljö främjas av öppna och jämlika möten mellan människor. Vi menar att människor inte ska exkluderas från det konstnärliga sammanhanget p.g.a. var i landet de valt att bo. Regionalt etablerade scenkonstnärer spelar en viktig roll för att konsten ska kunna leva i hela landet. De skapar relationer till den lokala publiken, vilket i sin tur skapar en känsla av gemensamt ägandeskap av producerade verk. Vi tror att scenkonstnärer runt om i Sverige, arbetar med nära relationer till den lokala publiken och med fokus på förankring av scenkonsten. Vi vill möjliggöra för regionalt etablerade scenkonstnärer att bjuda in varandra att framföra sina verk i det lokala sammanhanget.

Vi samarbetar med 10X Labs, vilka arbetar med den forskningsbaserade metodologin “Design Thinking” från Stanford University. 10X Labs beskriver det på följande sätt: "Design Thinking är ett strukturerat och kontrollerat sätt att identifiera kreativa lösningar på faktiska utmaningar och problem. Genom att arbeta ihop med de som lider av problemet och ställa de svåra frågorna såväl som att jobba i korta sprintar, med målet att hela tiden lära sig något nytt, skapas kontinuerligt värde. Målet är att tillåta även riskfyllda idéer att testas, för att säkerställa att de inte enkom förkastas baserat på tidigare erfarenheter som idag inte längre behöver vara relevanta. Förutsättningarna idag skiljer sig stort från vad som gick att göra för fem år sedan. Metodologin tillåter oss att vara öppna för att förstå vad dessa nya förutsättningar möjliggör."

Om du är intresserad av MCC och vill veta mer är du varmt välkommen att höra av dig till oss på info@dansiblekinge.se eller fylla i detta formulär.

Maker Culture Collective har stöd av:

kulturradet_logo.gif
Region Blekinge logotyp svart tryck.jpg
bottom of page