OPEN

CALL

BLEKINGE

DANS-RESIDENS

Dans i Blekinge är glada över att kunna öppna utlysningen till årets residens!

(English below)

 

Sista datum för ansökan: 5 april 2020. (Besked lämnas i slutet av april)

Datum för residens: 3 - 23 augusti 2020. 

Vi erbjuder två residensplatser under en tre veckors period. Vardera residensplats avser 1-4 personer. 

Plats: Ronneby kommun, i östra Blekinge.

 

Ansökan är öppen för alla professionella dans- och scenkonstnärer. Vi välkomnar erfarna konstnärer såväl  nyexaminerade, nationella och internationella sökande. I urvalsprocessen läggs större vikt vid konstnärlig idé och metod, framför erfarenhet. Koppling till Blekinge prioriteras. 

 

Blekinge Dansresidens 2020

Årets tema är Människa/Natur. Dans i Blekinge vill genom residenset att konstnärer ska få rum att ställa frågor och skapa dialog mellan plats och människor. Tematiken är en utgångspunkt, vi är intresserade  av dina koncept och idéer. De deltagande konstnärerna uppmanas att arbeta fritt med tematiken. Vi uppmuntrar att du som söker utgår ifrån residensets tema, men har du sedan tidigare en uppfattning om vad du vill göra så vill vi gärna höra det och kommer att behandla din ansökan.

Dans i Blekinge ser gärna att konstnärerna är intresserade av experimentella tillvägagångssätt, tvärvetenskapligt arbete och social praxis med dansen som central utgångspunkt. I år planerar vi även att samarbetar med Land404 http://land404.org/, ett konstnärsresidens som löper parallellt, vilket kan öppna upp för intressanta möjligheter och samarbeten.

 

Hur du ansöker

Gå till http://www.dansiblekinge.se/application-residency och fyll i formuläret. Vi kommer endast att godkänna ansökningar som skickats in via formuläret och söker du fler av Dans i Blekinges tjänster ber vi dig vänligen att skicka in dem separat. Det vill säga inte hänvisa till tidigare ansökan. Ansökningar som inkommer efter den 5 april kommer inte att godkännas. 

 

Inkluderat i residenset

- Fri studiotid under hela residensperioden.

- Reseersättning med upp till 5,000 kr / grupp. (endast för tåg, buss eller båtresor)

- Boende.

- Arvode på 20,000 kr / grupp för hela perioden.

- Daglig träning.

- Feedback-sessioner med en inom området kunnig person.

- Processvisning/öppna repetitioner vid 1-2 tillfällen. 

- Dokumentation av verket i form av film och foto.

- Två visningar utöver processvisningarna: En i Karlskrona Kommun på Dans i Blekinges ”Dansdag”, och en residensvisning på Massmanska Kvarnen i Ronneby.

 

Ingår ej i residenset

- Kostnader för mat.

- Försäkringar.

- Resor som överstiger det tidigare nämnda beloppet.

 

Förväntningar på konstnärerna

- Att hålla i daglig träning för dansare under residensperioden.

- Att hålla i någon eller några öppna repetitioner för allmänheten.

- Medverkan vid residensvisningen och Dans i Blekinges “Dansdag”. 

 

Om du har frågor, vänligen skriv till rebecca@dansiblekinge.se eller my@dansiblekinge.se

 

 

 

 

 

Dans i Blekinge are happy to announce that the applications for this year's residency are now open!

 

Deadline for application: 5 April 2020. (Decisions and response will be made by the end of April)

Date of Residence: August 3 - 23, 2020.

We offer two artist’s residence during a period of three weeks. Each residence refers to 1-4 people.  

Location: Ronneby municipality, in eastern Blekinge.

 

The application is open to all professional dance and performing artists. We welcome new graduates as well as experienced artists, national and international. In the selection process, greater emphasis is placed on the artistic idea and method, rather than experience. Those with connection to Blekinge are prioritized.

 

Blekinge Dance Residence 2020

This year's theme is Human / Nature. Throughout the residence, Dance in Blekinge wants artists to make space to ask questions and create dialogue between place and people. The theme is a starting point, we are interested in your concepts and ideas. The participating artists are encouraged to work freely within the themes. We encourage you who are applying to base your application on the theme of the residence, but if you already have an idea of ​​what you want to work on, we would love to hear it and process your application with or without connecting it to the theme.

 

Dance in Blekinge likes to see that the artists are interested in experimental approaches, interdisciplinary work and social practice, with dance as the central point of view. This year, we also plan to partner with Land404 http://land404.org/, an artist residence that runs parallel, which can open up interesting opportunities and collaborations.

 

How to apply

Go to http://www.dansiblekinge.se/application-residency and fill out the form. We will only accept applications submitted through the form and if you are applying for more than one of Dans i Blekinge's posts, please submit them separately. That is, please do not refer to the previous application. Applications received after April 5 will not be accepted.

 

Included in the residence

- Free access to studio space throughout the residence period.

- Travel compensation with up to SEK 5,000 SEK / group. (Only covers transportation by train, bus or ferry)

- Accommodation.

- Remuneration of SEK 20,000 SEK / group for the entire residence period.

- Daily training.

- Feedback sessions with a knowledgeable person.

- Sharing sessions on 1-2 occasions.

- Documentation of the work in the form of film and photo.

- Two performances in addition to the sharing sessions: One in Karlskrona Municipality at Dans i Blekinge's "Dansdag", and one at Massmanska Kvarnen in Ronneby.

 

Not included in the residence

- Food costs.

- Insurance.

- Travel exceeding the aforementioned amount.

 

Expectations on the artists

- To conduct daily training during the residency period.

- To hold some open rehearsals/sharing sessions for the public.

- Participation in the residency showings/  performances.

 

If you have any questions, please write to rebecca@dansiblekinge.se or my@dansiblekinge.se